Krinkov Style Sound Forwarder Muzzle Brake Style For .223/5.56/.22

$19.99

SKU: SF2 Categories: ,

Krinkov Style Sound Forwarder 1/2×28 Thread, .223/5.56 Muzzle Brake Style

FacebookTwitterGoogle PlusPinterestLinkedin

Additional Information

Weight 1 lbs
Product Categories

Muzzle Brake